معرفی

زهرا تدین نژاد
مدیر مسئول انتشارات تدین به شماره مجوز 10289
اولین نماینده رسمی فروش کتابهای انجمن اولیا و مربیان در شهرستان همدان