مراحل اولیه چاپ کتاب

برای چاپ وآماده سازی یک کتاب 1 تایپ مطلب باتوجه به مستندات ومنابع معتبر 2 دریافت مجوز فیپا وکتابشناسی ملی توسط ناشر 3 ویراستاری صفحه آرایی طرح روی جلد3 عقد قرارداد 4 چاپ کتاب (شامل حق ناشر وچاپخانه وسایر هزینه ها)اعلام وصول کتاب  (ارائه چندین نسخه از کتاب به ارشاد