هرخانه ای بابزرگش معنا پیدامیکند

هرخانه ای بابزرگش معنا پیدامیکند بی او   همانند درختی هستی بی ریشه که هر لحظه بیم داری گردبادی کوچک تورااز پای در آورد وجایگزینی برای اونیست درست در لحظه ای هویت پیدامیکنی که تکه سنگی از یک نام می بینی باورت دوباره به یقین تبدیل میشود من هم زمانی ریشه ای داشته ام  به یادتمام پدرانی که در خاک آرام خوابیده اند و فرزندشان رابه دست دنیا سپرده اند که هر طور دلش بخواد باآنها بازی کند